WAŻNE TERMINY DLA NOWO PRZYJĘTYCH GRUP

OD WRZEŚNIA 2018

 

28 sierpnia 2018r. o godzinie 16:00 – zebranie z rodzicami

29 i 30 sierpnia 2018r.o godzinie 15:00 – zajęcia adaptacyjne

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji:

Przedszkole  nr 1 w Brwinowie ul. S. Lilpopa 4:

od 02.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

 

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19:

od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r.

 

Przedszkole w Otrębusach ul. Wiejska 1a:

od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

 

Przedszkole nr 3 w Brwinowie  ul. Słoneczna 6:

od 13.08.2018 r. do 27.08.2019 r

 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Otrębusach ul. dr M. Piaseckiego 2:

od 2.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

 

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16:

od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r.

 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11:

od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r. 

 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żółwinie ul. Szkolna 39:

od 13.08.2018 r. do 27.08.2018 r.

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w dniach 28.08-31.08.2018 r. będą prowadzić zajęcia dla dzieci uczęszczających do nich w roku szkolnym 2017/2018.


Rekrutacja

do przedszkoli i szkół w gminie Brwinów

Od 8 marca 2018 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów:

Do przedszkoli są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące DODATKOWE KRYTERIA

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego „Tuptuś” biorą udział w rekrutacji, a jednocześnie deklarują na wniosku ewentualną chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w ww. przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny 2018/2019.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – INFORMACJE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE

 

Szczegóły REKRUTACJI DO SZKÓŁ na stronie Urzędu Gminy Brwinów w zakładce Kultura i oświata : http://www.brwinow.pl