INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH PRZEDSZKOLE

27 sierpień (wtorek) godz. 16:00

Zebranie dla Rodziców – BEZ DZIECI

28 sierpień (środa) od 15:30 do 17:00

Zajęcia adaptacyjne dla rodziców i dzieci – dzień I

29 sierpień (czwartek) od 15:30 do 17:00

Zajęcia adaptacyjne dla rodziców i dzieci – dzień II

Serdecznie zapraszamy!

 


Dyżury przedszkoli w czasie wakacji.

Przedszkole  nr 1 w Brwinowie ul. S. Lilpopa 4:

od 01.07.2019 r. do 12.07.2019 r.

Przedszkole nr 3 w Brwinowie  ul. Słoneczna 6:

od 15.07.2019 r. do 26.07.2019 r

Przedszkole w Otrębusach ul. Wiejska 1a:

od 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r. 

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19:

od 12.08.2019 r. do 26.08.2019 r. 

W dniach 27 (wtorek) – 30 (piątek) sierpnia 2019r. przedszkola są zamknięte ze względu na zajęcia adaptacyjne

i przygotowania do nowego roku przedszkolnego.

Dyżury oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Otrębusach ul. dr M. Piaseckiego 2:

od 01.07.2019 r. do 12.07.2019 r. 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żółwinie ul. Szkolna 39:

od 15.07.2019 r. do 26.07.2019 r. 

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16:

od 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r. 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11:

od 12.08.2019 r. do 24.08.2019 r. 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w dniach 26.08-30.08.2019 r. będą prowadzić zajęcia

dla dzieci uczęszczających do nich w roku szkolnym 2018/2019.


OGŁOSZENIE

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie,

ul. Piłsudskiego 19

poszukuje terapeuty Integracji Sensorycznej.

Praca na cały lub część etatu.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego CV

na adres mailowy: lesneprzedszkole@wp.pl lub kontakt osobisty pod numerami telefonu:

22 729 59 47 / 22 728 31 58/600-934-850

 


REKRUTACJA  2019

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Brwinów

 

Informujemy, że w marcu br. odbędzie się rekrutacja na do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (ur. 2013-2016), natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 5-letnie i dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dzieci 5-letnie (ur. 2014 r.), dzieci 4-letnie (ur. 2015 r.) oraz dzieci 3-letnie (ur. 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, które przyjmie dziecko. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Ilość wolnych miejsc w przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące dodatkowe kryteria

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 1-7 marca 2019 r.
do godz. 16.00
Nie dotyczy
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
8-29 marca 2019 r.
do godz. 16.00
26 kwietnia - 12 czerwca 2019 r.
do godz. 16.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym3-5 kwietnia 2019 r. 13-19 czerwca 2019 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
18 kwietnia 2019 r.
o godz. 14.00
21 czerwca 2019 r.
o godz. 14.00
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia18-26 kwietnia 2019 r.
do godz. 16.00
21 czerwca - 23 sierpnia 2019 r.
do godz. 16.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych29 kwietnia 2019 r.
o godz. 14.00
24 sierpnia 2019 r.
o godz. 14.00

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

WNIOSEK REKRUTACJA 2019 DOC

WNIOSEK REKRUTACJA 2019 PDF

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 2019 DOC

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 2019 PDF

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOC

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PDF

 


OGŁOSZENIE

Przedszkole nr 1 w Brwinowie poszukuje

nauczyciela wychowania przedszkolnego

lub

specjalisty z uprawnieniami do prowadzenia zajęć metodą Integracji Sensorycznej.

Praca na cały etat lub ½ etatu.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy od lutego 2019 r.

 prosimy o przesłanie swojego CV

na adres mailowy: lesneprzedszkole@wp.pl

lub kontakt osobisty pod numerami telefonu:

22 729 59 47 / 22 728 31 58


OGŁOSZENIE

Przedszkole nr 1 w Brwinowie poszukuje

nauczyciela wychowania przedszkolnego

lub

specjalisty z uprawnieniami do pracy jako nauczyciel wspomagający.

Praca na cały etat lub ½ etatu.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy od lutego 2019 r.

 prosimy o przesłanie swojego CV

na adres mailowy: lesneprzedszkole@wp.pl

lub kontakt osobisty pod numerami telefonu:

22 729 59 47 / 22 728 31 58