Rok szkolny 2022/2023

Leave a comment

GAZETKA PRZEDSZKOLNA WIOSNA 2023

http://lesneprzedszkole.edu.pl/wp-content/uploads/2023/06/Gazetka-wiosna-2023.pdf


Numer postępowania:    ZP.271.39.2023

Nazwa zamówienia: 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej
w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4 i Przedszkolu Filialnym
Przedszkola nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 19.

Data ogłoszenia:  07.06.2023 r.

Termin składania ofert:  19.06.2023 r. godz. 12:00

Treść:  Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem

Platformy zakupowej: https://ugb.ezamawiajacy.pl

Ogłaszający: Gmina Brwinów


Dyżur wakacyjny 2023

Ważne informacje

ZARZĄDZENIE NR 8.2023BURMISTRZA GMINY BRWINÓW z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw wakacyjnych oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Brwinów w roku szkolnym 2022/2023 – jest dostępne na stronie internetowej Gminy Brwinów, Przedszkola nr 1 w Brwinowie (www.lesneprzedszkole.edu.pl)  oraz w wersji papierowej w budynku przedszkola na tablicy ogłoszeń.

 1. Harmonogram przerw wakacyjnych (czas trwania zamknięcia przedszkola)
  1) Przedszkole Nr 1 w Brwinowie ma przerwę wakacyjną w okresie:
  od 17.07.2023 r. do 14.08.2023 r. i od 30.08.2023 r. do 31.08.2023 r.
  2) Przedszkole Filialne Przedszkola Nr 1 w Brwinowie ma przerwę wakacyjną w okresie:
  od 17.07.2023 r. do 14.08.2023 r. i od 30.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

  3) Przedszkole Nr 3 w Brwinowie ma przerwę wakacyjną w okresie:
  od 03.07.2023 r. do 31.07.2023 r. i od 28.08.2023 r. do 31.08.2023 r.
  4) Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ma przerwę wakacyjną w okresie: od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.
  5) Oddział przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ma przerwę wakacyjną w okresie: od 03.07.2023 r. do 31.07.2023 r.
  6) Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie ma przerwę wakacyjną w okresie: od 17.07.2023 r. do 11.08.2023 r. i od 28.08.2023 r. do 31.08.2023 r.
  7) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brwinowie ma przerwę wakacyjną w okresie: od 03.07.2023 r. do 04.08.2023 r.
  8) Oddział przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ma przerwę wakacyjną w okresie: od 03.07.2023 r. do 11.08.2023 r.
 1. Główne zasady organizacji dyżuru wakacyjnego:

Na czas trwania miesięcy wakacyjnych zgodnie z zarządzeniem

Burmistrza Gminy Brwinów wprowadza się

szczególne zasady organizacji pobytu dzieci w przedszkolu.

 1. Dyżur w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie oraz

Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie

trwa w dniach: 3 – 14 lipca 2023 oraz 16 – 29 sierpnia 2023r.

 • Zapisy na dyżur wakacyjny odbywają się w  dniach 8 – 19 maja 2023r.
 • Podanie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka na dyżur wakacyjny nastąpi dnia 31 maja 2023r. poprzez wywieszenie list w danym przedszkolu.
 • Rodzic zainteresowany dyżurem zobligowany jest:
 • do złożenia w danym przedszkolu do którego chce aby dziecko uczęszczało na dyżur – karty zgłoszenia
 • po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się dziecka

na dyżur wakacyjny – do wniesienia opłaty z góry za zadeklarowany pobyt dziecka w danym przedszkolu w trakcie trwania jego dyżuru.

 • Opłaty rodzice wnoszą do dnia 15 czerwca 2023 r. na konto przedszkola do którego zapisują dziecko na dyżur wakacyjny (z dopiskiem: Imię i Nazwisko dziecka oraz termin dyżuru/ lipiec/sierpień)
 • Brak uiszczenia opłaty do dnia 15 czerwca 2023 roku oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu w trakcie trwania dyżuru wakacyjnego.
 • Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone w dniu 21 czerwca 2023r.

 po dokonaniu weryfikacji opłat za dyżur.

Z poważaniem

Małgorzata Wojtyniak-Obwojska

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowie


REKRUTACJA 2023/2024

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice kandydatów do Przedszkola nr 1 w Brwinowie

na rok 2023/2024

Informuję, że wszelkie dokumenty dotyczące rekrutacji do:

– Przedszkola nr 1 w Brwinowie ul. Lilpopa 4 oraz

– Przedszkola Filialnego Przedszkola Nr 1 w Brwinowie ul. Piłsudskiego 19

należy  składać wyłącznie

w budynku Przedszkola Filialnego

 Przedszkola Nr 1 w Brwinowie

ul. Piłsudskiego 19.

Szczególna organizacja przyjmowania dokumentów do Przedszkola nr 1 jest  spowodowana modernizacją ulicy Lilpopa oraz utrudnionym dostępem

do budynku Przedszkola nr 1 w Brwinowie, ul. Lilpopa 4.

Z poważaniem
Małgorzata Wojtyniak-Obwojska
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowie


Dokumenty do pobrania:

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjnych

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz czynności przyjmowania do klas I szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Brwinów

Informujemy, że w marcu br. odbędzie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (ur. 2018-2020), natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie (ur. 2017 r.) – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie (ur. 2018 r.), dzieci 4-letnie (ur. 2019 r.) oraz dzieci 3-letnie (ur. 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad przy zastosowaniu kryteriów ustawowych i kryteriów gminnych. Ilość wolnych miejsc w poszczególnych  przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące kryteria gminne:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru

Wykaz gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 • Przedszkole nr 1 w Brwinowie  ul. S. Lilpopa 4 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole Filialne Przedszkola Nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole Nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2a (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie ul Nadarzyńska 42 (dzieci w wieku 3-6 lat)
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów publicznych w Przedszkolu Niepublicznym „Tuptuś”, Przedszkolu Niepublicznym „Magiczna Kraina”, Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” i Przedszkolu Niepublicznym „Zółwiki” składają do Burmistrza Gminy Brwinów wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w ww. placówkach będzie możliwa po wybraniu wskazanych przedszkoli w otwartym konkursie ofert na rok szkolnych 2023/24

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

Po opublikowaniu listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych do przedszkoli (lista będzie udostępniona  w przedszkolu pierwszego wyboru), rodzice dzieci nieprzyjętych mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia przedszkola wskazanego przez Burmistrza Gminy Brwinów). Wypełniony i podpisany formularz potwierdzenia woli należy dostarczyć do wskazanego przedszkola do dnia 28 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00.

Uwaga: niedopełnienie tego obowiązku, będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca            w przedszkolu w gminie.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

na wolne miejsca i postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca

oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół pod uwagę brane są następujące kryteria:

Uwaga:

 • dzieci 5-letnie będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyłącznie za zgodą organu prowadzącego, czyli Gminy Brwinów
 • Sugeruje się wybór oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z jej obwodem

 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA ZIMA 2023

http://lesneprzedszkole.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/GAZETA-ZIMA-2022-23-3.pdf


 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA JESIEŃ 2022

http://lesneprzedszkole.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Gazetka-Jesien-2022.pdf

 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA WIOSNA 2022


Intensywny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym dla nauczycieli oraz osób związanych z oświatą, pochodzących z Ukrainy /

Інтенсивний курс польської мови на базовому рівні для вчителів, а також осіб, пов’язаних із освітою, які походять із України

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli i osoby związane z oświatą, pochodzące z Ukrainy, które zgłaszają się do pracy w polskiej szkole w charakterze pomocy nauczyciela, a nie posługują się językiem polskim, na bezpłatny intensywny kurs języka polskiego, na poziomie podstawowym (A1).

Informacje o kursie:

Zajęcia online, codziennie − od poniedziałku do piątku w godzinach 18.30−20.00.

Rozpoczęcie kursu −  28 marca 2022 r.

Czas trwania łącznie − 60 godzin (6 tygodni).

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione e-mailem.

Rekrutacja na kurs: Proszę wypełnić załączony formularz.

Link dla uczestnika: https://bit.ly/3ttz7t9

 

Інтенсивний курс польської мови на базовому рівні для вчителів, а також осіб, пов’язаних із освітою, які походять із України

Осередок розвитку освіти запрошує вчителів і осіб, пов’язаних із освітою, громадян України, які бажають працювати в польських школах в якості помічника вчителя, але не володіють польською мовою, на безкоштовний інтенсивний курс польської мови на базовому рівні (А1).

Інформація про курс:

Заняття онлайн, щоденно − від понеділка до п’ятниці − 18:30−20:00.

Початок курсу − 28 березня 2022 року.

Тривалість − 60 годин (6 тижнів).

Зараховані особи будуть повідомлені  електронною поштою

Реєстрація на курси: заповніть, будь ласка, анкету: https://bit.ly/3ttz7t9

 


REKRUTACJA 2022/2023

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjny do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz czynności przyjmowania do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów

Informujemy, że w marcu br. odbędzie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (ur. 2017-2019), natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie (ur. 2016 r.) – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie (ur. 2017 r.), dzieci 4-letnie (ur. 2018 r.) oraz dzieci 3-letnie (ur. 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad przy zastosowaniu kryteriów ustawowych i kryteriów gminnych. Ilość wolnych miejsc w poszczególnych  przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące kryteria gminne:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru

Wykaz gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 • Przedszkole nr 1 w Brwinowie  ul. S. Lilpopa 4 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole Filialne Przedszkola Nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 19 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole Nr 3 w Brwinowie ul. Słoneczna 6 (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2a (dzieci w wieku 3-5 lat)
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie ul Nadarzyńska 42 (dzieci w wieku 3-6 lat)
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brwinowie ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach ul. dr. M. Piaseckiego 2 – oddział przedszkolny (dzieci w wieku 6 lat)

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów publicznych w Przedszkolu Niepublicznym „Tuptuś” oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Magiczna Kraina” składają do Burmistrza Gminy Brwinów wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w ww. placówkach będzie możliwa po wybraniu wskazanych przedszkoli w otwartym konkursie ofert na rok szkolnych 2022/23.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

Po opublikowaniu listy dzieci przyjętych do przedszkoli (lista będzie udostępniona  w przedszkolu pierwszego wyboru), rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do wybranego przedszkola. Wypełniony i podpisany formularz potwierdzenia woli przyjęcia należy dostarczyć do wskazanego przedszkola do dnia 29 kwietnia 2022 roku do godz. 16.00.

Uwaga: niedopełnienie tego obowiązku, będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca i postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół pod uwagę brane są następujące kryteria:

Uwaga:

 • dzieci 5-letnie będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyłącznie za zgodą organu prowadzącego, czyli Gminy Brwinów
 • Sugeruje się wybór oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z jej obwodem


UWAGA !!!

Numer postępowania:    ZP.271.61.2021

Nazwa zamówienia: 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4 i Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 19

Data ogłoszenia:  13.12.2021 r.

Termin składania ofert: 22.12.2021 r. godz. 12:00

Treść:  Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem

Platformy zakupowej: https://ugb.ezamawiajacy.pl

Ogłaszający: Gmina BrwinówInformacja

Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul Lilpopa 4

dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci 4 i 5 letnich.

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy z dopiskiem rekrutacja:  

lesneprzedszkole@wp.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowie

Małgorzata Wojtyniak-Obwojska


OGŁOSZENIE WS. PRACY

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie

z/s przy ul. Piłsudskiego 19

poszukuje pracownika na stanowisko

asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

wymagania: wykształcenie minimum średnie

wymiar zatrudnienia: pół etatu

praca w godzinach popołudniowych.


CV należy kierować na adres lesneprzedszkole@wp.pl
lub składać osobiście w siedzibie przedszkola.


Kontakt ws. ogłoszenia:          

Tel. 789365790

e-mail: lesneprzedszkole@wp.pl 


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE

REGULAMIN DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PODCZAS PANDEMII DO/Z PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 W BRWINOWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PODCZAS PANDEMII DO/Z PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W BRWINOWIE


 REGULAMIN DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19 W BRWINOWIE


!!! UWAGA !!!

Szanowni Państwo

     W związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przedszkole funkcjonuje w trybie dyżurowym i zdalnym.

Prosimy aby wszelkie pytania/sprawy kierowali Państwo przede wszystkim na nasz adres mailowy: lesneprzedszkole@wp.pl

Uruchomione są dodatkowo 2 numery komórkowe telefonów:

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie, Piłsudskiego 19.

Tel.:  789-365-790

Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul. Lilpopa 4.

Tel.:  789-052-712

Telefony te odbierają Intendentki przedszkola i mogą Państwu udzielić informacji jeśli będą mogły lub jeśli sprawa będzie wykraczała poza ich uprawnienia- prosimy wtedy zostawić swój numer telefonu lub adres mailowy – jako dyrektor będę się z Państwem kontaktować.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje na naszej stronie internetowej: www.lesneprzedszkole.edu.pl

Przedszkole nr 1 w Brwinowie, ul. Lilpopa 4 – dyżur pod telefonem stacjonarnym w godz.  8.00 – 16.00

Przedszkole Filialne Przedszkola nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 19 – dyżur pod telefonem stacjonarnym w godz. 8.00 – 16.00

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brwinowie

Małgorzata Wojtyniak-Obwojska


 JAK ROZMAWIAĆ Z MAŁYM DZIECKIEM O KORONAWIRUSIE?

1. Małe dzieci odczuwają nasz nastrój. Jeśli czujesz duży niepokój, a aktualnie przebywasz z dzieckiem w domu, zadbaj o siebie:
– informacje dotyczące bieżącej sytuacji w kraju sprawdzaj raz, najwyżej dwa razy dziennie;
– nie oglądaj przekazów medialnych przy dziecku – to może powiększać jego stres; jeśli to robisz – wytłumacz, że informacje dotyczą w większości odległych państw, a to, co się dzieje w naszym kraju jest działaniem zapobiegawczym; nawet jeśli sytuacja się rozwinie niepomyślnie – w 99% jest to choroba wyleczalna;
– ogranicz korzystanie z mediów społecznościowych;
– ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne na tematy związane z epidemią;
– idź na spacer z dzieckiem i ciesz się pierwszymi oznakami nadchodzącej wiosny;
– znajdź sobie i dziecku różnorodne aktywności: gry planszowe, zabawy, czytanie, sprzątanie, gotowanie itp.
2. Rozmawiaj z dzieckiem, o chorobach w sposób dostosowany do jego wieku:
– zapytaj, czy wie, dlaczego nie może przychodzić teraz do przedszkola;
– zapytaj, czy wie, co to jest koronawirus;
– opowiedz o chorobach – co to są bakterie, czym się różni bakteria od wirusa;
– koniecznie zaznacz, że obecnie potrafimy na różne sposoby skutecznie leczyć infekcje bakteryjne i wirusowe, jeśli już powstaną;
– powiedz również, że niezależnie od trwającej akcji zapobiegającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa można skutecznie chronić się przez chorobami, zachowując zasady higieny:
– starannie myć ręce przez 20 sekund;
– nie dotykać rękami do twarzy, ust, nosa;
– zakrywać usta przy kaszlu i kichaniu (kasłać w „łokieć”);
– nosić maseczkę;
– szczepić się.
3. Jeśli dziecko pyta, co się dzieje z osobą, która zachoruje, wytłumacz mu spokojnie jak to wygląda. Zaznacz też, że przy zachowaniu ostrożności ta osoba wróci do zdrowia i będzie wszystko dobrze. Nie wypowiadaj się negatywnie
o osobach, które zachorowały. Nie buduj uprzedzeń i barier.

4. Mów dziecku o pożytkach płynących z trudnych sytuacji: że jest to okazja to wykazania się umiejętnością współpracy, życzliwością i odpowiedzialnością za zdrowie swoje i innych.

5. W rozmowie z dzieckiem wspomnij z wdzięcznością o osobach, dzięki którym jesteśmy bezpieczni: naukowcom, lekarzom, ekspertom od zagrożeń epidemiologicznych, politykom, słuchającym zaleceń ekspertów i podejmujących ważne dla naszego zdrowia decyzje.

6. Jeśli dziecko wyraża troskę, nie lekceważ tego i nie zbywaj. Pomóż mu się uporać z niepokojem.

7. Jeśli dziecko nie mówi nic, to nie znaczy, że się nie martwi. Zapytaj, co o tym myśli. Spróbuj „wybadać”, jakie są jego uczucia w związku z tą sytuacją.

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM W WIEKU SZKOLNYM O KORONAWIRUSIE?

1. Porozmawiaj z dzieckiem. Zadbaj o to, by samemu być głównym źródłem informacji
o bieżącej sytuacji. Sprawdź, jeśli nie wiesz:
Czy maseczki chronią przed koronawirusem?
Co to jest pacjent zero?
Co to jest superroznosiciel?
Jak wygląda przebieg zarażenia u osób w róźnym wieku?
Jak wygląda „technicznie” sprawa kwarantanny domowej?

2. Upewnij się, że wie, w jaki sposób zabezpieczyć się przez infekcją.
Poproś, by poważnie potraktowało zalecenie unikania bezpośrednich kontaktów społecznych (spotkania z rówieśnikami, zakupy, wizyty u dziadków).
Omów zasady szczególnej profilaktyki, które obowiązują w tym czasie. Poproś, by się
do nich stosowało.

3. Zapytaj, jakie są jego odczucia. Nie mów „nie bój się”. Mów dziecku o tym, że osoby, które zachorują mają bardzo duże szanse na wyleczenie, a w kraju wdrożone są specjalne procedury, by proces diagnozowania i leczenia przebiegał sprawnie.

4. Poproś, by nie śledziło stale doniesień o koronawirusie, bo może to szkodliwie wpływać
na zdrowie psychiczne. Wystarczy, że raz dziennie wspólnie dowiecie się, jak wygląda sytuacja.

5. Jeśli widzisz, że dziecko jest w złej kondycji psychicznej – poradź się psychologa.