Leave a comment

POSZUKUJEMY  NAUCZYCIELA 

JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Samorządowe Przedszkola w Brwinowie

poszukują nauczyciela

z przygotowaniem w zakresie wczesnego nauczania

języka angielskiego.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy dzwonić:

22 728  31 58 wew. 22 lub 24

 


ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Harmonogram spotkań dotyczący nowo przyjętych dzieci  na rok szkolny 2017/2018:

30 sierpnia 2017r. godz. 16:30

Zebranie Rodziców

PROSIMY O PRZYJŚCIE BEZ DZIECI

31 sierpnia 2017 r. godz. 15:00

Zajęcia adaptacyjne

ZAPRASZAMY Z DZIEĆMI

 


 

DYŻUR WAKACYJNY

REGULAMIN DYŻURU WAKACYJNEGO

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 I FILII

Podstawa prawna:

        1)Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami),

2) Statut Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Filii w Brwinowie;

&1

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brwinów.

&2

 Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Filii oraz zapisane powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania.

 

&3

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

&4

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie

od 23 maja do 2 czerwca 2017 roku.

Rodzice są zobowiązani do zwrotu w w/w terminie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

&5

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż wolnych miejsc Karty Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rozpatruje Komisja przyjęć na dyżur wakacyjny powołana przez dyrektora placówki.

&6

Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą wywieszone  na tablicy ogłoszeń w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 i Filii dnia 9 czerwca 2017 roku.

 

&7

Pobieranie i zwrot  Umów o świadczeniu usług przedszkolnych w czasie dyżuru wakacyjnego odbywać się będzie w dniach 12 – 23. 06. 2016 roku

w godzinach  8.00 – 16.00.

 

&8

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest dokonanie wpłaty  w terminie:

  1. do dnia 24.07.2017 r. w przypadku dyżuru w dniach  31.07.2017r.-11.08.2017 r.

(Filia Samorządowego Przedszkola Nr 1 ul. Piłsudskiego 19)  – z dopiskiem „ dyżur wakacyjny Filia oraz imię i nazwisko dziecka”

 

  1. do dnia 10.07.2017 r. w przypadku dyżuru w dniach  17.07.2017 r. – 28. 07. 2017 r.     ( Samorządowe Przedszkole Nr 1 ul. Lilpopa 4) – z dopiskiem „dyżur wakacyjny Lilpopa oraz imię i nazwisko dziecka”

oraz okazania dowodu wpłaty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

 

Opłaty należy regulować przelewem na konto bankowe przedszkola:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/Brwinów

07 9291 0001 0097  6754  2000 0010

 

 Brak wpłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla  dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez konieczności uprzedniego jej wypowiedzenia.

&9

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w & 4 terminu może nastąpić w przypadku posiadania wolnych miejsc w przedszkolu dyżurującym.

&10

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

&11

Przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego czynne jest w godzinach 6.30 – 17.00.

Rodzice /prawni opiekunowie dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu, szczególnie obowiązku przyprowadzania dziecka do godz. 8.30 oraz odbierania dziecka o godzinie określonej w zawartej Umowie.

&12

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte  w Statucie Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Filii oraz innych regulaminach placówki.

 

&13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 


REKRUTACJA   2017/2018