Leave a comment

Rekrutacja

do przedszkoli i szkół w gminie Brwinów

Od 8 marca 2018 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów:

Do przedszkoli są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące DODATKOWE KRYTERIA

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego „Tuptuś” biorą udział w rekrutacji, a jednocześnie deklarują na wniosku ewentualną chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w ww. przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny 2018/2019.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – INFORMACJE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE

 

Szczegóły REKRUTACJI DO SZKÓŁ na stronie Urzędu Gminy Brwinów w zakładce Kultura i oświata : http://www.brwinow.pl