Leave a comment

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych na rok szkolny 2017/2018

odbędą się:

30 sierpnia 2017r. godz. 16:30

Zebranie Rodziców

PROSIMY O PRZYJŚCIE BEZ DZIECI

31 sierpnia 2017 r. godz. 15:00

ZAPRASZAMY Z DZIEĆMI

 


 

DYŻUR WAKACYJNY

REGULAMIN DYŻURU WAKACYJNEGO

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 I FILII

Podstawa prawna:

        1)Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami),

2) Statut Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Filii w Brwinowie;

&1

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brwinów.

&2

 Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Filii oraz zapisane powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania.

 

&3

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

&4

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie

od 23 maja do 2 czerwca 2017 roku.

Rodzice są zobowiązani do zwrotu w w/w terminie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

&5

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż wolnych miejsc Karty Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny rozpatruje Komisja przyjęć na dyżur wakacyjny powołana przez dyrektora placówki.

&6

Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą wywieszone  na tablicy ogłoszeń w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 i Filii dnia 9 czerwca 2017 roku.

 

&7

Pobieranie i zwrot  Umów o świadczeniu usług przedszkolnych w czasie dyżuru wakacyjnego odbywać się będzie w dniach 12 – 23. 06. 2016 roku

w godzinach  8.00 – 16.00.

 

&8

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest dokonanie wpłaty  w terminie:

  1. do dnia 24.07.2017 r. w przypadku dyżuru w dniach  31.07.2017r.-11.08.2017 r.

(Filia Samorządowego Przedszkola Nr 1 ul. Piłsudskiego 19)  – z dopiskiem „ dyżur wakacyjny Filia oraz imię i nazwisko dziecka”

 

  1. do dnia 10.07.2017 r. w przypadku dyżuru w dniach  17.07.2017 r. – 28. 07. 2017 r.     ( Samorządowe Przedszkole Nr 1 ul. Lilpopa 4) – z dopiskiem „dyżur wakacyjny Lilpopa oraz imię i nazwisko dziecka”

oraz okazania dowodu wpłaty w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

 

Opłaty należy regulować przelewem na konto bankowe przedszkola:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/Brwinów

07 9291 0001 0097  6754  2000 0010

 

 Brak wpłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla  dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez konieczności uprzedniego jej wypowiedzenia.

&9

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w & 4 terminu może nastąpić w przypadku posiadania wolnych miejsc w przedszkolu dyżurującym.

&10

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

&11

Przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego czynne jest w godzinach 6.30 – 17.00.

Rodzice /prawni opiekunowie dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu, szczególnie obowiązku przyprowadzania dziecka do godz. 8.30 oraz odbierania dziecka o godzinie określonej w zawartej Umowie.

&12

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte  w Statucie Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Filii oraz innych regulaminach placówki.

 

&13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 


REKRUTACJA   2017/2018

 

 


 

40 LAT PRZEDSZKOLA NR 1  UL. LILPOPA

1976 – 2016

tort3

40 LAT MINĘŁO…JAK JEDEN DZIEŃ

Z okazji Jubileuszu 40 lecia LEŚNEGO PRZEDSZKOLA składamy życzenia sobie i wszystkim którzy są współtwórcami osiągnięć pedagogicznych i sukcesów tego przedszkola. Poprzez swoją codzienną pracę, zaangażowanie czynią z niego miejsce przyjazne dzieciom. Życzymy, aby LEŚNE PRZEDSZKOLE było tak radosne jak dzieci, a atmosfera tu panująca  sprzyjała twórczej i efektywnej  nauce, zabawie oraz mądremu wychowaniu.

15 października 2016 roku Samorządowe Przedszkole Nr 1 przy ulicy Lilpopa 4 w Brwinowie świętowało 40 – lecie swojego istnienia. Jubileusz ten stał się świetną okazją do wspomnień dawnych lat i tych osób, które przez lata tworzyły charakter i atmosferę placówki. Leśne Przedszkole to tradycja i doświadczenie, istnieje od 1976 roku. Jubileusz placówki rozpoczął się o godzinie dwunastej, a swoją obecnością zaszczycili nas: rodzice z dziećmi, byli absolwenci przedszkola, Burmistrz Brwinowa pan Arkadiusz Kosiński wraz z panią Anną Kozłowską – sekretarz Gminy oraz obecna i  byłe  Dyrektorki Przedszkola. Oficjalnego otwarcia dokonała pani Dyrektor Grażyna Dubiniak, serdecznie witając zaproszonych gości i wszystkich zebranych. Kilka miłych i serdecznych słów padło ze strony naszej pani Dyrektor. Dodatkowo przemówił  pan Arkadiusz Kosiński.  W swojej mowie mocno podkreślił znaczenie i charakter placówki, a także podziękował za wieloletnią pracę  pani Zofii Barańskiej – Mądzik. W ramach podziękowania za sprawną działalność  przedszkola i wszystkich osób w nim pracujących Nasze przedszkole otrzymało prezenty (aparat fotograficzny, sprzęt gimnastyczny) za które gminie dziękujemy. Po dorosłych przyszedł czas na dzieci. Nasi podopieczni wierszami oraz piosenkami przedstawili jak zmieniało się życie przedszkolne na przestrzeni 40 lat. Po oficjalnych obchodach wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców, pracowników placówki wraz z jubileuszowym tortem, którego sponsorem i wykonawcą była Cukiernia Jarzyna z Brwinowa. Niespodzianek było wiele min:  piniaty w kształcie Biedronki, Wiewiórki, Cukierków. Wśród kolejnych atrakcji towarzyszących imprezie szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz wielkich baniek mydlanych, zabawy z klaunem czy malowanie buziek. Osobami odpowiedzialnymi za uroczystość były panie z grupy Jeżyki; Bożena Niedziółka, Małgorzata Śleżewska, które monitorowały przebieg imprezy, dodatkowo zadbały o miły akcent muzyczny. Zespół, który zaszczycił nas swoją obecnością to „super rodzinka” Julci z grupy Jeżyków. Przebywając na sali gimnastycznej wszyscy goście mogli podziwiać kroniki, gazety przedszkolne, fotografie pracowników z okresu dzieciństwa, zdjęcia placówki z życia przedszkola dawniej i dziś, dyplomy oraz SUPER prace (przestrzenne i plastyczne)  wyłonione podczas konkursu pt: Nasze Przedszkole. Śmiało możemy stwierdzić, że po to są Jubileusze, aby ocalić od zapomnienia cząstkę historii, połączyć różne pokolenia ludzi tworzących wizerunek przedszkola, docenić dorobek i stworzyć jego nowe oblicze. Myślę, że nam się to udało i nadal udaje.

W naszym przedszkolu najważniejszy jest przedszkolak, duszą nauczyciel, zaś naszą dumą są absolwenci …

Przygotowała: Agnieszka Szwed