Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR1 W BRWINOWIE

Poznajemy świat wartości

Podstawa prawna
1. Deklaracja Praw Dziecka
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)
4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)
5. Statut Samorządowego Przedszkola Nr 1

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak
I. WSTĘP
Pojęcie „wychowanie” należy do podstawowych w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do osiągnięcia zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym jednostki. Wychowanie więc możemy określić jako proces długotrwały, na przebieg którego mają wpływ czynniki wzajemnie się warunkujące i działające w różnorakich powiązaniach oraz współzależnościach. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę życiowych drogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy kształtować jego osobowość.
Wiek przedszkolny jest najbardziej znaczącym okresem w życiu dziecka dla stymulacji jego rozwoju. Pierwszym etapem, a równocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny, a niezastąpionymi nauczycielami
i wychowawcami dzieci są ich rodzice. Prawidłowy przebieg procesu wychowawczego zależy właśnie od nich. Osobowość dziecka oraz jego sposoby zachowania i reagowania kształtują takie czynniki jak warunki bytowe, stosunki między dorosłymi w otoczeniu rodzinnym dziecka, grono osób towarzyszących w zabawie oraz wiele innych elementów współczesnego świata. Ponadto rozwój uwarunkowany jest w pewnym stopniu zespołem wrodzonych cech indywidualnych dziecka, które ulegają zmianom w trakcie wychowania, jednocześnie wpływając na postawy rodziców i wychowawców.
Drugim etapem procesu wychowawczego jest środowisko przedszkolne, które jest pierwszym ogniwem edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, nauką relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Kontakt dziecka z otoczeniem społecznym wyzwala chęć do naśladownictwa i identyfikacji zachowań. W nim dziecko poszukuje wzorów, by potem kierować się nimi w dalszym życiu, w nim poszukuje swojej tożsamości.
Przedszkole w świetle polskiego prawa, uchwał i ustaw ma wspierać rodzinę poprzez wypełnianie zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Traktuje dziecko podmiotowo, czyli akceptuje jego indywidualne potrzeby, odczucia, możliwości, umiejętności, pobudza do aktywności własnej, wyrabia poczucie własnej wartości, odpowiedzialności, rozwija poczucie więzi społecznej i współodpowiedzialności. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna, to czynniki, które stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia zamierzonych celów oraz pozytywnych efektów działań wychowawczych.
Aby wychowanie dziecka nie toczyło się dwubiegunowo. Potrzebna jest dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z domem rodzinnym. Będzie ona przebiegała prawidłowo, gdy będzie wspólnie uzgodniona spójność w systemie wychowania po to, by kontynuować dotychczasowe osiągnięcia rodziców. W tym względzie należy wspólnie ustalić hierarchię wartości, którymi należy się kierować w wychowaniu dziecka, aby mogło się ono odnaleźć w istniejącej rzeczywistości oraz było dobrze przygotowane do twórczego, odpowiedzialnego i odważnego tworzenia przyszłości.

Zaproponowany program oddziaływań wychowawczych ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych. Ma on za zadanie określić jakimi wartościami powinniśmy kierować się w stosunku do naszych wychowanków, ich rodziców, jakie normy postępowania, czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Będzie on spełniał niewątpliwie swoją rolę, jeżeli zarówno nauczyciele, dzieci, rodzice będą podmiotami tego procesu.
Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowany jest do potrzeb Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Brwinowie.

II. CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Cele wychowania przedszkolnego:
1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie sprawności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6. Troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej.

III. CELE GŁÓWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
1. nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom;
2. kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej, osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego;
3. rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych;
4. wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
5. rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka;
6. poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia;
7. uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków;
8. rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka;
9. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
10. wspieranie rozwoju dziecka oraz budowanie własnego systemu wartości;
11. umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb;
12. budzenie wrażliwości na estetykę pomieszczeń, otoczenia, próby wpajania dzieciom zasad ,,dobrego wychowania”;
13. kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia;
14. wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych
i niebezpiecznych;

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

DZIECKO
1. potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych;
2. rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie;
3. ma szacunek dla samego siebie i innych;
4. ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności;
5. dostrzega i rozumie potrzeby innych;
6. potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje;
7. wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania;
8. szanuje wolność i zdanie innych;
9. rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów;
10. umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami;
11. respektuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych;
12. potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji;
13. potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki i zabawy;
14. dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność;
15. potrafi cieszyć się z własnych sukcesów;
16. zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe;
17. rozumie zasady mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka ze światem przyrody

V. WARUNKI REALIZACJI
Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:
• samoobsługi i czynności higienicznych,
• zabaw samorzutnych
• zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
• spożywania posiłków
• spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

W naszym Przedszkolu
DZIECKO:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpieczne.
3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym Przedszkolu
RODZICE:
1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
4. Rozmawiają bezpośrednio z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco – wychowawczej i zarządzania placówką.

W naszym Przedszkolu
NAUCZYCIELE:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
7. Uzyskują wyższe stopnie awansu zawodowego.
8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
9. Monitorują efektywność własnej pracy.
10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
11.Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
12.Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają indywidualny rozwój dziecka.
13.Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

Zadania:
I. INTEGRACJA
Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.
Cele szczegółowe:
– rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
– akceptowanie drugiego człowieka,
– rozróżnianie dobra od zła,
– przestrzeganie kompromisu w zabawie,
– rozwiązywanie konfliktów,
– pomaganie niepełnosprawnym i innym,
– rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,
– stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu przedszkolaka),
– kształtowanie samodzielności,
– kształtowanie odporności emocjonalnej.
Formy realizacji:
– zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,
– muzykoterapia,
– formy teatralne,
– literatura dla dzieci,
– wystawki prac dziecięcych,
– zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,
– relaksacja.

II. OBYCZAJOWOŚĆ
Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.
Cele szczegółowe:
– kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,
– dbanie o dobro własne i innych,
– odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,
– używanie form grzecznościowych,
– kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,
– rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,
– dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:
– kronika przedszkolna,
– uroczystości,
– spotkania,
– konkursy,
– koncerty,
– programy,
– przedsięwzięcia,
– publikacje.

Kodeks przedszkolaka.
• Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
• Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
• Szanuję własność cudzą i wspólną.
• Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
• Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
• Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
• Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
• Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
• Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
• Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu
Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci
w przedszkolu normy dotyczące:
• zachowania podczas posiłków,
• zachowania w łazience,
• zachowania w szatni,
• zachowania w sali,
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
• zachowania podczas wycieczek i spacerów,
• zachowania podczas imprez i uroczystości.

III. REGIONALIZM, PATRIOTYZM
Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Cele szczegółowe:
– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
– rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,
– wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,
– uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,
– kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,
– szanowanie praw człowieka.

Formy realizacji:
– zajęcia tematyczne,
– spacery,
– wycieczki,
– spotkania z ciekawymi ludźmi,
– konkursy tematyczne,
– wystawy okolicznościowe,
– imprezy,
– kiermasze,
– uroczystości.

Kodeks małego patrioty
• Znam członków swojej rodziny.
• Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.
• Szanuję kulturę i tradycje narodowe.
• Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
• Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.
• Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
• Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

IV. EKOLOGIA
Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

Cele szczegółowe:
– kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,
– ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,
– kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,
– zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

Formy realizacji:
– wycieczki,
– spacery,
– konkursy,
– prace porządkowe,
– prace hodowlane,
– doświadczenia,
– obserwacje przyrodnicze,
– eksperymenty,
– akcje ekologiczne,
– filmy.

Kodeks małego ekologa
• Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników.
• Nie śmiecę.
• Nie męczę zwierząt.
• Sadzę drzewa i krzewy.
• Opiekuję się zwierzętami.
• Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
• Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

V. ZDROWIE
Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

Cele szczegółowe:
– kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,
– nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,
– stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
– angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

Formy realizacji:
– zajęcia zorganizowane,
– zabiegi higieniczne,
– spacery,
– wycieczki,
– zawody sportowe,
– konkursy i turnieje,
– przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

Kodeks zdrowego przedszkolaka
• Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
• Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
• Spożywam zróżnicowane posiłki.
• Czynnie spędzam wolny czas.
• Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

Ewaluacja
1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na półrocznej i rocznej radzie pedagogicznej
2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, wytwory dzieci
3. Sposoby ewaluacji:
a) analiza dokumentów:
– Program wychowawczy,
– Księga protokołów rady pedagogicznej,
– plany miesięczne poszczególnych grup,
– arkusze obserwacji, dzienniki,
b) ankiety,
c) wytwory dzieci.