Statut Przedszkola

STATUT

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 I FILII

W BRWINOWIE

Podstawy prawne:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami),

 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991),

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz.222 ).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2014 r. poz.803 ),

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz ( Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz.1703), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach ( Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz.753 ).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomoc psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz.114 ).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 2009 r. Nr 116, poz. 977 ).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730 ).

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130).

 6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 3 stycznia 2014 r, poz. 7)
 7. Art. 57 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, (Dz. U. Nr 139, poz.814)
 8. Uchwała Nr LII.578.2014 z dnia 9 maja 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole Nr 1 i Filia w Brwinowie.
 2. Siedziby Przedszkola znajdują się: ul. Lilpopa 4, Filii ul. Piłsudskiego 19,

05- 840 Brwinów.

 1. Dane teleadresowe przedszkola:

Tel./fax. 22 729 59 47

Filia: Tel. 22 728 31 58 fax 22 723 24 09

Adres strony internetowej: www.lesneprzedszkole.edu.pl

e-mail: lesneprzedszkole@wp.pl

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Organ prowadzący przedszkole: Urząd Gminy Brwinów
 3. Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole używa podłużnych pieczęci w brzmieniu:

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1

w Brwinowie ul. Lilpopa 4

REGON: 013000257

NIP: 534-18-15-160

FILIA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1

w Brwinowie ul. Piłsudskiego 19

REGON: 013000257

NIP: 534-18-15-160

9. Przedmiot działalności:

1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

10. W zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego obwód przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 2

 1. Przedszkole czynne jest 10.5 godziny dziennie ( od godz. 6.30 do godz. 17.00).

 2. Przerwę w odbywaniu zajęć określa projekt organizacyjny Przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.

 3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3–5 lat i tworzą 8 grup wiekowych.

 4. Przedszkole zatrudnia dyrektora, wicedyrektora i 16 nauczycieli.

 5. W przedszkolu zatrudnionych jest 9 woźnych i 6 pomocy nauczyciela w grupach dzieci 3-letnich i 4-letnich oraz 2 intendentów. W kuchni zatrudnione są 2 kucharki i 4pomoce kuchenne oraz konserwator – ogrodnik.

 6. Przedszkole prowadzi żywienie na zasadzie dobrowolności.

 7. Wpływ na ustalenie stawki żywieniowej mają rodzice i dyrektor.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Cele i zadania przedszkola wynikają z Ustawy o Systemie Oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
  3. wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
  4. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowej i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  5. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  6. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  7. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  9. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych wraz z edukacją matematyczną,
  10. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy sceniczne oraz różne formy plastyczne
  11. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej
  12. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej
  13. zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,
  14. udzielanie dzieciom, rodzicom, nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej w szczególności na:
   1. diagnozowaniu rozwoju dziecka i jego środowiska,
   2. kierowaniu do specjalistów (psycholog, logopeda) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej po okresie obserwacji wstępnej – dotyczy w szczególności dzieci 5-letnich, a w razie potrzeby również dzieci młodszych,
   3. prowadzeniu działań wspomagających indywidualny rozwój dziecka

z uwzględnieniem jego możliwości oraz w oparciu o zalecenia specjalistów:

psychologa, logopedę,

   1. organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:
    • warsztatów dla rodziców i Rady Pedagogicznej w celu doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz wychowawczych, prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem specjalistycznym,
    • porad, konsultacji indywidualnych rodziców z nauczycielami i specjalistami,
  1. korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne,
  2. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości językowej, narodowej, religijnej:
 1. przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla chętnych dzieci 3,4,5-letnich w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
 2. nauczanie religii organizuje się dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie,
  1. dzieci nie uczęszczające na lekcje religii pozostają pod opieką nauczyciela grupy lub przechodzą do grupy sąsiedniej
 1. Realizacja zadań przedszkola polega na:
  1. wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
 1. prowadzeniu obserwacji dzieci i diagnozowaniu ich możliwości rozwojowych, potrzeb i zainteresowań,
 2. organizowaniu sytuacji edukacyjnych dostosowując je do indywidualnego rozwoju i potrzeb dziecka- troska o zapewnienie równych szans, umocnienie wiary we własne siły i możliwości sukcesu,
 3. stwarzaniu warunków do kształtowania czynnej postawy wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, personelu,
 4. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej,
  1. zapewnieniu opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa

  1. pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze poprzez:
 1. pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. informowanie rodziców o zachowaniu, postępach dziecka,
 3. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 4. pełnienie wobec rodziny funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze,
 5. podejmowanie działań na rzecz organizowania pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  1. przygotowaniu dziecka do nauki w szkole:
 1. podejmowanie działań przygotowujących dziecko do radzenia sobie

z trudnościami, właściwego reagowania na sukcesy i porażki,

 1. wyrabianie u dziecka pozytywnego stosunku do szkoły.
  1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
  2. Przedszkole prowadzi w ramach podstawy programowej naukę języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.
 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem:
  1. przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic oddaje je pod opiekę nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodnie z programem i planem pracy
  2. podczas zajęć w przedszkolu opiekę na dzieckiem sprawują nauczycielki pracujące w tym dniu w grupie,
  3. nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
  4. obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka)
  5. w przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków,
  6. w sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców. Działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
  7. dzieci nie uczęszczające na lekcje religii lub kursy rozwijające zainteresowania , pozostają pod opieką nauczyciela grupy,
  8. w grupie najmłodszej jest zatrudniona pomoc wychowawcza , która pomaga nauczycielce podczas prowadzenia zajęć i dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
  9. budynki przedszkola oraz przyległe do nich tereny i urządzenia spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny,
  10. w przypadku , gdy pomieszczenie w którym przebywają dzieci może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci , nauczycielka nie może dopuścić do zajęć lub je przerwać wyprowadzając dzieci oraz bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola,
  11. wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek
  12. nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, p.poż., przepisów ruchu drogowego
  13. ustalony dzienny harmonogram planu zajęć zgodny jest z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniając również zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej o proporcjonalnym zagospodarowaniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
  14. w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

– leżakowanie

– ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające

  1. dzieci codziennie przebywają na powietrzu, gdy pozwalają na to warunki

atmosferyczne

  1. sale dziecięce są wietrzone i utrzymana jest odpowiednia temperatura.
 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
  1. obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi
  2. personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania

go nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców),

  1. nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców kto jest upoważniony do odbioru dziecka,
  2. nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru

w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,

  1. dyrektor zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń

o odbiorze dziecka – deklaracje znajdują się w dokumentacji wychowawców grup,

  1. dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.30 lub

w każdym innym czasie pracy przedszkola po wcześniejszym zgłoszeniu

  1. odbieranie dzieci trwa do godz. 17.00
  2. w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godz. 17.00:
   1. nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów)
   2. pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania
   3. w przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę (t.j do godz.18.00) po czym powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
   4. nauczyciel lub pracownik przedszkola nie może samowolnie odebrać dziecko

z przedszkola i zatrzymać je u siebie w domu,

   1. życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
  1. Polega w szczególności na:
   1. diagnozowaniu środowiska wychowanków,
   2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

i umożliwianiu ich zaspokojenia,

   1. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
   2. wspieranie dziecka uzdolnionego,
   3. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   4. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
   5. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w formie:
   1. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
  3. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.
  4. Działania te realizowane są we współpracy z :
 1. Rodzicami
 2. Nauczycielami
 3. specjalistami

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek: rodziców

 1. nauczyciela
 2. rodziców
 3. psychologa

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 1. zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 2. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

7. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej:

 1. przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich,
 2. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 3. wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,
 4. wzorce osobowe pracowników, rodziców oraz wybitnych postaci
 5. rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny,
 6. organizowanie nauki religii na życzenie rodziców,
 7. uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce w nauce religii dzieci 5- letnich  nie może być powodem dyskryminacji przez  kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,
 8. przedszkole jest zobowiązane zapewnić w czasie trwania lekcji religii opiekę dzieciom, które nie korzystają z jej nauki,
 9. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy oddziału.

8. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola po wnikliwym zbadaniu sprawy czy:
   1. są spełnione warunki architektoniczne,
   2. istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów,

3)w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola na wniosek nauczycielki oddziału i rady pedagogicznej, dyrektor zobowiązany jest skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia wskazanie lub przeciwwskazanie do przebywania w typowej grupie rówieśniczej.

9. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

 1. organizowanie środowiska wychowującego,
 2. dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi,
 3. poszerzanie kontaktów dziecka z otaczającą rzeczywistością jako źródła przeżyć i doświadczeń,
 4. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji dzieci,
 5. diagnozowanie potrzeb rozwojowych
 6. opracowywanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych,
 7. objęcie dzieci opieką logopedyczną i psychologiczną,
 8. budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń.

10. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej przez:

 1. gromadzenie opinii oraz uwag o dziecku,
 2. systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu się oraz o postępach i trudnościach dzieci oraz  raz w roku pisemna   informacja o postępach dziecka
 3. organizowanie Dni Otwartych,
 4. prowadzenie programów adaptacyjnych,
 5. indywidualne kontakty nauczycielek z rodzicami,
 6. organizowanie wystaw prac dzieci,
 7. udział rodziców w zajęciach otwartych, spotkaniach z psychologiem, pedagogiem
 8. dążenie do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkole- dom rodzinny,
 9. organizowanie spotkań integracyjnych,
 10. podtrzymywanie tradycji świątecznych i rodzinnych.

Rozdział 3. ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) wicedyrektor przedszkola

3) Rada Pedagogiczna,

4) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 1. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami,

 2. Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola,

 3. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dopuszczanie do użytku w Przedszkolu programów wychowania Przedszkolnego,

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,

7) dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy.

2. Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

4) Stanowisko wicedyrektora powierza dyrektor przedszkola na okres trwania swojej kadencji

 1. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołanie z niego dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
 2. Dyrektor może odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w przypadku:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji z pełnienia funkcji,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny wykonywania

powierzonych zadań

c) utraty zaufania dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców.

 1. Zakres kompetencji wicedyrektorowi ustala dyrektor przedszkola.

3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

4. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom poprzez zebrania, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

Do obowiązków wicedyrektora przedszkola należy:

1. Organizowanie i realizowanie podstawowych funkcji przedszkola: wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

2. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

3. Pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.

4. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie pobytu w przedszkolu jak również poza przedszkolem – nadzór nad spacerami, wycieczkami i innymi wyjściami związanymi z działalnością przedszkola.

5. Ścisła i efektywna współpraca z dyrektorem przedszkola w wykonywaniu powierzonych zadań.

6.. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny.

7. Sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami.

8. Współdziałanie w planowaniu i organizacji nadzoru pedagogicznego.

9. Sporządzanie sprawozdań o pracy przedszkola.

10. Opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.

11. Kontrola dokumentacji wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.

pracy nauczyciela przedszkola.

12. Dbanie o dobro przedszkola i ochronę jego mienia.

13. Dbanie o dobry wizerunek przedszkola w środowisku.

14. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

15. Zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

1) stanowiące,

2) opiniodawcze,

3) wnioskodawcze.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,

2) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

5) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

6) uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,

2) opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,

3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,

5) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

6) wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,

7) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

8) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,

9) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

10) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,

11) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,

2) wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko jest reprezentowane przez jedno z rodziców. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 4. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, w którym w szczególności określa się:

 1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. Programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

 2. Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, który opracowuje dyrektor Przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 2. Opiniowanie statutu Przedszkola,

 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola,

 4. Opiniowanie zgody dyrektora Przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji ( z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie Przedszkola,

 5. Występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola,

 6. Występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania Przedszkola,

 7. Wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola.

 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.

 2. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

§ 5

 1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. W ramach współdziałania poszczególne organy informują pozostałe o dokonywanych zmianach w regulaminach swojej działalności.

§ 6

 1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami Przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie: dwóch przedstawiciel Rady Pedagogicznej, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i dyrektor.

 2. Komisja podejmuje decyzję w drodze kompromisu, konsensusu lub głosowania.

 3. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

Rozdział 4. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA.

§ 7

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o przepisy:
 1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 3 stycznia 2014 r, poz. 7)
 2. Regulaminu Rekrutacji do Samorządowych Przedszkoli Gminy Brwinów ustalonego przez organ prowadzący

1/ W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje Dyrektor przedszkola;

2/ W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną.

2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 1. Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole / za okres 1 miesiąca/
 2. Nieobecności dziecka / ponad 1 miesiąc / i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola;
 3. Nieprzestrzegania przez rodziców /prawnych opiekunów/ postanowień niniejszego statutu;
 4. Utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

§ 8

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy przedszkola,

2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

4) liczbę oddziałów i dzieci w poszczególnych oddziałach.

§ 9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 3. Przedszkole jest placówką ośmiooddziałową.

 4. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

§ 10

 1. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zabaw i zajęć dydaktycznych, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe.

 3. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brwinów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00 w dniach pracy przedszkola.

 4. Opłacie podlegają dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

 5. Szczegółowe zasady korzystania z Samorządowego Przedszkola Nr 1i Filii w Brwinowie oraz zasady odpłatności za realizowane świadczenia i ich zakres określa umowa cywilnoprawna, zawarta po zakończonym procesie rekrutacji i przyjęciu dziecka do przedszkola, pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

 1. Realizacja podstawy programowej przebiega w następujący sposób:

 1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę
 2. co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych – 1/4 czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.,
 3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
 1. W czasie spacerów i wycieczek Przedszkole zapewnia opiekę według zasady jedna osoba dorosła na 10 dzieci. Szczegółowe zasady określa Regulamin Wycieczek i spacerów.

§ 11

 1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Na życzenie rodziców Przedszkole może organizować naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Na wniosek rodziców Rada Rodziców może organizować kursy rozwijające zainteresowania wychowanków, które muszą być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych kursów wynosi około 15 minut dla dzieci 3 -4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5 letnich.

 5. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 6. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

§12

 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do Przedszkola.

 3. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

 4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci reguluje przedszkolna Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

Rozdział 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 13

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1, określają odrębne przepisy.

§ 14

 1. Nauczyciel prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

 2. Szczegółowe zadania nauczyciela
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
 2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka, nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:

2) realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego;

3) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, ze szczególnym

uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu;

4) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

5) indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków;

6) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów, wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania;

7) współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie;

8) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć

koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce;

9) ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez: udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych;

10) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym;

11) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;

12) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:

a) dziennika zajęć;

b) arkuszy obserwacji pedagogicznej;

c) miesięcznych planów pracy z dziećmi;

13) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej);

14) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

15) odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych;

16) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno –pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe;

17) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

b) bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka,

c) ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

d) włączenia rodziców (opiekunów) w działalność przedszkola.

3. Zasady współpracy z rodzicami:

1) rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,

2) niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju

wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki;

4.Formy współdziałania z rodzicami

1)Nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) dziecka współdziałają ze sobą w celu

określenia drogi jego indywidualnego rozwoju oraz skutecznego oddziaływania

wychowawczego poprzez:

a) zebrania grupowe – 2-3 x w roku,

b) zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich

c) dni otwarte dla rodziców –co miesiąc

d) uroczystości przedszkolne, imprezy okolicznościowe, festyny – w/g kalendarza

imprez

e) kontakty indywidualne – doraźne wg potrzeb rodziców lub nauczyciela,

f) gazetki informacyjne – zmieniane co tydzień ( w holu przedszkolnym),

g) inne formy wynikające z planowanych zadań wychowawczo-dydaktycznych

(warsztaty, spotkania ze specjalistami- psycholog, lekarz, pedagog, itp.)

§ 15

 1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługowi,
 2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych.
 3. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Obowiązki innych pracowników przedszkola reguluje Regulamin Organizacji Przedszkola.
 6. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:
 1. Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,
 2. Udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególne uzasadnionych,
 3. Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

Zakres zadań intendenta:

Intendent wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia, a w szczególności

 1. odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych;
 2. sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola / pion żywieniowy/, zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt kuchenny;
 3. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem;
 4. sporządza jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywiesza je dla rodziców;
 5. prowadzi magazyn żywieniowy i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu;
 7. wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.

Zakres zadań kucharki i pomocy kuchennej:

Kucharka odpowiada za:

 1. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, dyscypliny pracy BHP i p-POŻ;
 2. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków;
 3. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem / kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych/;
 4. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;
 5. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
 6. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
 7. Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;
 8. Wykonywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;
 9. Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

 1. Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;
 2. Utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych, BHP i p-poż. Oraz dyscypliny pracy;
 3. Przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi;
 4. Myć, wyparzać naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 5. Wykonywać inne polecenia Dyrektora, samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia i żywienia oraz kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

 1. Współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi;
 2. Pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się;
 3. Pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek;
 4. Pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych, brać udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
 5. Sprzątać po „małych przygodach”
 6. Pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
 7. Dbać o porządek na powierzonym odcinku pracy i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań, wykonywać inne polecenia nauczycielki;
 8. Rozdawać posiłki dzieciom;
 9. Zmywać i wyparzać naczynia;
 10. Znać i przestrzegać przepisy BHP i p-poż. W czasie wykonywania pracy;
 11. Odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne pobrane do utrzymania czystości oraz właściwie gospodarować nimi;
 12. Umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
 13. Zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu;
 14. Nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki.

Pomoc nauczyciela odpowiada za:

 1. Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi;
 2. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;
 3. Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć indywidualnych i grupowych (gry, zabawy, rytmika);
 4. Pomoc dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu przed leżakowaniem, wyjściem i powrotem z dworu;
 5. Pomoc nauczycielce w czasie pobytu na terenie, spacerów i wycieczek;
 6. Pomoc dzieciom przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety;
 7. Udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć;
 8. Udział w dekorowaniu sali i dbanie o jej estetyczny wygląd;
 9. Zajmowanie się dziećmi wymagającymi natychmiastowej opieki i pomocy;
 10. Utrzymywanie porządku w kącikach zabaw;
 11. Wykonywanie poleceń nauczycielki i pozostawanie do jej dyspozycji;
 12. Uczestniczenie w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc;
 13. Wspólnie z nauczycielką dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
 14. Taktowny, kulturalny stosunek wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
 15. Sprzątanie po „małych przygodach” i pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających;
 16. Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;
 17. Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia
 18. Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
 19. Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki;
 20. Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz wykonywanie obowiązkowych badań okresowych;
 21. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
 22. Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu placówki;
 23. Dotrzymywanie tajemnicy służbowej w trosce o dobro placówki oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

Zakres obowiązków konserwatora

1.Odpowiedzialność za utrzymanie ruchu i sprawności urządzeń hydraulicznych w przedszkolach

2. Prowadzenie przeglądów okresowych, wykonywanie przeglądów bieżących urządzeń hydraulicznych w jednostkach oświatowych.

 1. Naprawa i regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w przedszkolach.
 2. Naprawa sprzętu biurowego, mebli i pomocy dydaktycznej, wykonywanie drobnych prac stolarskich w przedszkolach.
 3. Szybkie usuwanie awarii wg. rejestru zgłoszeń uszkodzeń.
 4. Naprawa zamków, okuć stolarskich, regulacja i uszczelnianie skrzydeł drzwi i okien w placówkach przedszkolnych.
 5. Wykonywanie drobnych prac malarskich w placówkach przedszkolnych.
 6. Pomoc przy urządzeniu terenów zielonych wokół przedszkoli.
 7. Naprawa, wymiana osprzętu i instalacji elektrycznej, drobne naprawy urządzeń sprzętu elektrycznego, wymiana bezpieczników, żarówek i świetlówek w przedszkolach.
 8. Naprawa urządzeń na placach zabaw przy placówkach przedszkolnych.
 9. Obsługa i naprawa drobnych usterek kserokopiarki oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych w kserokopiarkach, drukarkach i maszynach do pisania.
 10. Wykaszanie traw z posesji przedszkoli.
 11. Pomoc w malowaniu urządzeń na placach zabaw przy placówkach przedszkolnych.
 12. Prowadzenie zaopatrzenia (urządzenia hydrauliczne, narzędzia, przedmioty wykorzystywane do usuwania awarii i inne).
 13. Odpowiedzialność materialna i prawna za powierzone urządzenia i sprzęt.
 14. Prowadzenie prac z zastosowaniem właściwych i bezpiecznych metod pracy.
 15. Wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez Dyrektora.

Rozdział 6. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3–5 lat.

Prawa dziecka w przedszkolu

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

a w szczególności do:

 1. właściwego i zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego

i dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej

 1. ochrony przed formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym opieki, ochrony i poszanowania godności osobistej,
 3. swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami
 4. do radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw,
 5. przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i poza nim,
 6. właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
 7. poznawania swojej odrębności i indywidualności,
 8. swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów,
 9. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,
 10. nauki i regulowania własnych potrzeb,
 11. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 12. snu i wypoczynku,
 13. ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
 14. badania, eksperymentowania, poszukiwań, błędów.

Obowiązki dziecka w przedszkolu:

 1. stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej
 2. przestrzeganie ustalonych reguł zachowania i zasad bezpieczeństwa
 3. szanowanie sprzętów i zabawek,
 4. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych (starania się w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się),
 5. traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników
 6. współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania.
 1. Dzieci 5-letnie mają prawo do rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 1. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica/prawnego opiekuna o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania mu wyczerpujących informacji na ten temat.
 1. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty.
 1. Zasady postępowania w przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu:
 1. Zmierzenie temperatury dziecku przez nauczyciela
 2. Powiadomienie przez nauczyciela rodziców/ prawnych opiekunów o chorobie dziecka
 3. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko /osobiście lub może to zrobić osoba przez nich upoważniona/ jak najszybciej z przedszkola
 4. Nauczyciel zapewnia dziecku opiekę – w miarę możliwości z dala od pozostałych dzieci- do czasu przyjazdu rodziców.
 1. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

§ 17

    1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy
    3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługowych i administracyjnych.

4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. wywieszenie statutu w miejscu widocznym (holl, szatnia, na tablicy dla nauczycieli)
 2. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
 3. udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

5. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

6. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady

Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy

Przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole.

Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 5.XII.2014 r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.