Koncepcja pracy przedszkola na lata 2013 – 2017

Cele ogólne:
1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola
2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
5. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli
6. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki
7. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku

Cele szczegółowe:
– Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
– Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
– Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
– Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
– Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
– Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
– Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
– Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
– Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
– Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
– Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych, a co za tym idzie – wzrost skuteczności jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny;
– Pozyskiwanie rodziców jako sprzymierzeńców w pracy na rzecz dzieci i placówki;
– Zwiększenie skuteczności bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.