Plan Pracy na rok 2017/2018

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 1 w Brwinowie na rok 2017/2018

Plan opracowano na podstawie:

 1. Wniosków Rady Pedagogicznej
 2. Aktualne potrzeby przedszkola

Załączniki do planu:

 1. Kalendarz uroczystości przedszkolnych
 2. Plan współpracy z Rodzicami
 3. Dodatkowe obowiązki nauczycielek

Skład Rady Pedagogicznej:

Małgorzata Wojtyniak – Obwojska

Grażyna Dubiniak

Małgorzata Śleżewska

Bożena Niedziółka

Urszula Staroń

Monika Świderska

Ewa Wacławek

Anna Błażejewska

Agnieszka Młynarska

Anna Dubielecka

Monika Sroka

Iwona Pietraczyk

Grażyna Stachlewska

Marlena Nieradko

Paulina Jarzynka

Karolina Perkowska

Monika Smułka

 

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej  z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki

 2. Przedszkolaki bliżej natury

 

 1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

– eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną;

-słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,

– reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku;

– śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu;

– wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej;

– wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;

 

1 Przygotowanie w salach kącika muzycznego

Poznanie zasad korzystania z kącika muzycznego w każdej grupie

Nauczycielki poszczególnych grup 09.2017
2 Wprowadzenie zasad związanych z odbiorem różnorodnej muzyki przez dzieci – ustalenie z dziećmi zasad i norm zachowywania się podczas koncertów – utworzenie „kodeksu melomana” – w formie graficznej Nauczycielki poszczególnych grup 09.2017
3 Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:

–samodzielny dobór materiałów do wykonania zadań z zakresu

aktywności muzycznej np. instrumenty niekonwencjonalne,

eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku i inne

Nauczycielki poszczególnych grup, pani od rytmiki Rok szkolny
2017-2018
4 Działania na rzecz innych pod hasłem „Muzyka łagodzi obyczaje”:

¾ prezentowanie przez dzieci aktywności muzycznej np. występy dla  seniorów, rodziców, kolegów młodszych i starszych

Nauczycielki poszczególnych grup, pani od rytmiki Rok szkolny
2017-2018
5 Poznanie artystów muzycznych poprzez realizacje specjalnie

przygotowanych tematów kompleksowych lub projektów edukacyjnych, m.in.:

¾ dyrygent, orkiestra muzyczna, zespół rockowy, śpiewak operowy,

¾  inne

Nauczycielki poszczególnych grup, Rok szkolny
2017-2018
6 Przygotowanie albumu: „Świat instrumentów” Nauczycielki w grupach, Rok szkolny
2017-2018
7 Poznanie piosenek i zabaw muzycznych realizowanych w toku zajęć dydaktycznych. Nauczycielki poszczególnych grup, Rok szkolny
2017-2018
8 Poznanie instytucji zajmującej się sztuką oraz ludzi pracujących w tych

instytucjach:

¾ Szkoła Muzyczna, ¾ Teatr,

¾ Kino, ¾ MOK, ¾ inne

Nauczycielki poszczególnych grup, Rok szkolny
2017-2018
9 Organizowanie zabaw artystycznych sprzyjających:

¾ rozwijaniu poczucia rytmu, tańca, swobodnej interpretacji ruchowej,

¾ improwizacje wokalne, ćwiczenia emisyjne, śpiewanie i słuchanie piosenek,

¾ eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku, samodzielne tworzenie

melodii do tekstu,

Nauczycielki poszczególnych grup, pani od rytmiki Rok szkolny
2017-2018
10 Łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami sztuki tj. plastyka, słowo, ruch Nauczycielki poszczególnych grup, Rok szkolny
2017-2018
11 Przygotowanie w formie graficznej katalogu pod hasłem „ Znani muzycy świata” Nauczycielki poszczególnych grup, Rok szkolny
2017-2018
12 Organizacja imprezy ogólno przedszkolnej „Święto muzyki” :

¾ poznanie istoty święta muzyki

¾ prezentacje muzyczno- taneczne

Nauczycielki poszczególnych grup, pani od rytmiki Rok szkolny
2017-2018
13 Cykl zajęć dydaktycznych

– muzycznych przybliżających elementy muzyki (melodia, rytm, tempo):

¾ słuchanie,

¾ taniec,

¾ śpiew

Nauczycielki poszczególnych grup, pani od rytmiki Rok szkolny
2017-2018

 

 

 1. Przedszkolaki bliżej natury

 

Cele ogólne:

– pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci,

– kształtowanie życzliwego stosunku do ludzi i przyrody,

– uwrażliwianie zwierzęta potrzebujące pomocy,

– rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego,
– tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu świadomości ekologicznej,
– zapoznanie    ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania   z wody,
– zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców i odpadów, wdrażanie do segregacji  śmieci.

 

Sposoby realizacji:

Miesiąc Przykład działania Cel szczegółowy
Wrzesień 1) Organizacja kącika
przyrodniczego w grupach

 

2) Wycieczka do parku

1) Zaangażowanie rodziców
w zbieranie okazów,

możliwość codziennego obcowania ze skarbami natury
2) Obserwacja zmian
zachodzących w przyrodzie,
w związku ze zbliżającą się jesienią

Październik 1)     Obserwacja natężenia ruchu i hałasu na ulicy

2) ,,Kodeks przyjaciela przyrody”

1)     Uświadamianie wpływu hałasu na

zdrowie i samopoczucie człowieka w różnych sytuacjach, doskonalenie wiedzy na temat szkodliwości hałasu

2) Ustalenie zasad właściwego
zachowania się w różnych
środowiskach przyrodniczych
(las, łąka, pole itp.)

Listopad 1) Prezentacja obiegu wody w przyrodzie

 

2) Konkurs plastyczny ,,Jesienna okolica”

1) Uświadamianie konieczności
i sposobów ochrony wód, zapoznanie

z rolą wody  w przyrodzie i

gospodarce człowieka
2) Aktywizacja Rodziców,  promocja

Gminy

Grudzień 1) Udział w akcji charytatywnej – np. zbieranie karmy dla zwierząt  w schroniskach.

2) Karmniki dla ptaków –
regularne zawieszanie w nich pokarmu

1) Integrowanie działań rodziców
i przedszkola na rzecz
środowiska lokalnego
2) Uwrażliwianie dzieci na
potrzeby zwierząt
Styczeń 1) Eksperymenty z wodą – poznanie stanów skupienia 1) Rozbudzanie ciekawości
badawczej, zainteresowanie
światem przyrody
Luty 1) Stworzenie ,,Kalendarza pogody”

2) Spotkanie z leśnikiem,
ekologiem lub pracownikiem
Urzędu Gminy

1) Wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody
2) Poznanie zasad dbania o zasoby przyrody
Marzec 1) ,,Sprzątanie świata” – wspólne sprzątanie najbliższej okolicy przedszkola z okazji Dnia Ziemi

2) Wykonanie prac o tematyce ekologicznej

1) Zachęcanie do dbanie
o najbliższą okolicę
2) Doskonalenie wiedzy
przyrodniczej, możliwość
prezentowania swoich talentów
plastycznych
Kwiecień 1) Sadzenie ziół, warzyw i owoców

2) ,,Listy dla Ziemi” – udział w konkursie ekologicznym

1) Przypomnienie zasad dbania
o rośliny
2) Promowanie postaw
proekologicznych
Maj 1) Segregowanie odpadów

2) Praca plastyczna
z wykorzystaniem surowców wtórnych

1) Poznanie źródeł i rodzajów
śmieci, a także zasad segregacji
2) Kształtowanie wyobraźni
twórczej
Czerwiec 1) Zorganizowanie ,,Dnia warzyw  i owoców”

2) Spacer na łąkę

1) Doskonalenie wiedzy na temat
podstawowych zasad zdrowego żywienia
2) Obserwacja zmian
zachodzących w przyrodzie
w związku ze zbliżającym się
latem, możliwość porównania
charakterystycznych cech pór  roku

Kalendarz uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018:

 

Pasowanie na przedszkolaka / spotkanie integracyjne

27 września 2017r. – Przedszkole Filialne – Monika Sroka, Karolina Perkowska

29 września 2017r. – Przedszkole nr 1 – Bożena Niedziółka, Ewa Wacławek

 

Dzień Niepodległości

10 listopada 2017r. – Przedszkole nr 1 – Bożena Niedziółka, Małgorzata Śleżewska

 

Mikołajki

 

Wigilia

18 grudnia 2017r. – Przedszkole Filialne – Monika Smułka

20 grudnia 2017r. – Przedszkole nr 1 – Małgorzata Śleżewska

 

Bal z Dniem Babci i Dziadka

5-9 lutego 2018r.

Przedszkole nr 1 – Urszula Staroń, Agnieszka Młynarska

Przedszkole Filialne – Paulina Jarzynka, Iwona Pietraczyk

 

Święto Rodziny

23 maja 2018r. – Przedszkole Filialne – Marlena Nieradko, Grażynka Stachlewska

25 maja 2018r. – Przedszkole nr 1 – Ania Dubielecka, Ania Błażejewska

 

Zakończenie roku

13 czerwca 2018r. – Przedszkole Filialne – Monika Smułka, Karolina Perkowska

15 czerwca 2018r. – Przedszkole nr 1 – Ewa Wacławek

 

Dodatkowe obowiązki nauczycielek

Dekorowanie holu

Przedszkole Filialne – Iwona Pietraczyk, Karolina Perkowska, Grażyna Stachlewska

Przedszkole nr 1 – Bożena Niedziółka, Małgosia Śleżewska, Ania Błażejewska

Kronika – Monika Smułka / Ewa Wacławek

Strona internetowa – Marlena Nieradko/Urszula Staroń

Promocja – Paulina Jarzynka/Monika Świderska

Gazetka – Monika Sroka/Agnieszka Młynarska

Protokoły/nadgodziny – Grażyna Dubiniak

Ogłoszenia – Monika Smułka/Ania Dubielecka

 

Zespoły nauczycielskie:

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Paulina Jarzynka, Monika Świderska, Monika Smułka, Karolina Perkowska
 2. Ewaluacji – Monika Sroka, Iwonka Pietraczyk, Marlena Nieradko, Ewa Wacławek, Ania Błażejewska, Grażyna Stachlewska
 1. Programowy – Bożena Niedziółka, Małgorzata Śleżewska, Urszula Staroń, Ania Dubielecka, Agnieszka Młynarska, Grażyna Dubiniak

 

 

PLAN  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI W  ROKU   SZKOLNYM  2017/2018:

 

Zadanie                        Formy i sposób realizacji Termin
Poznawanie dzieci

i ich środowiska rodzinnego

Przeprowadzenie wnikliwych obserwacji dzieci we wszystkich grupach wiekowych,

Informowanie rodziców o ich wynikach, przeprowadzanie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

Obserwacja dziecka w różnych sytuacjach na terenie przedszkola,

Rozmowy doraźne i indywidualne, konsultacje odbywane z inicjatywy dyrektora, nauczycieli, rodziców.

 

 

 

 

IX/X

 

 

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania z przedszkolem

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,

Zorganizowanie dni otwartych w przedszkolu

Zwiększenie ilości imprez z udziałem rodziców (wspólne świętowanie ),

Pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola na spotkaniach przedstawicielami Rady Rodziców,

Prezentacja wybranej bajki lub przedstawienia wyreżyserowanego przez rodziców dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,

Zachęcenie do wykonywania drobnych czynności i prac na rzecz przedszkola – przygotowanie ciast przez rodziców na imprezy z udziałem rodziców i dziadków,

Umożliwienie rodzicom anonimowego wyrażania swoich opinii i uwag, propozycji na temat przedszkola – umieszczenie skrzynki kontaktowej w holu przedszkola,

Zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących ciekawe zawody.

 

 

 

 

 

 

 

Według ustaleń poszczególnych

nauczycielek

w ciągu

całego roku

Zapewnienie rodzicom optymalnych warunków dla przepływu

informacji i konstruktywnych kontaktów indywidualnych

 

Wyznaczenie terminów dyżurów nauczycielek poszczególnych grup – przynajmniej jeden raz w miesiącu,

Ustalenie wspólnie z rodzicami jednolitych oddziaływań wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

Systematyczne informowanie rodziców na temat pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej Systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców, informującego o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola,

Wywieszanie na tablicach założeń wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych

Eksponowanie prac na stałej wystawie dla rodziców Kserowanie tekstów wierszy i piosenek, umożliwiających rodzicom utrwalanie poznawanych przez dzieci utworów,

Wydawanie gazetki przedszkolnej oraz aktualizacja przedszkolnej strony internetowej,

Wywieszanie na tablicy informacyjnej dyplomów zdobytych przez dzieci z naszego przedszkola.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców w celu ujednolicenia kierunku wychowania dzieci w domu i w przedszkolu Wypożyczanie książek i czasopism do domu, prelekcje nauczycielek według planu współpracy z rodzicami w poszczególnych grupach,

Informacja o ogólnych założeniach planu pracy z rodzicami

Współpraca z przedstawicielem poradni psychologiczno – pedagogicznej,

Spotkanie z rodzicami dzieci – podsumowujące prowadzone obserwacje zachowań,

Zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla danego oddziału, np. adaptacja trzylatków.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Organizacja pracy Komitetu Rodzicielskiego Ukonstytuowanie się Komitetu Rodzicielskiego po wyborach w nowym roku szkolnym,

Organizacja Rady Rodziców i jej poszczególnych komisji,

Opracowanie preliminarza dochodów i wydatków, przedłożenie do zatwierdzenia przez rodziców,

Pomoc przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych,

Analiza wydatków za I półrocze roku szkolnego i omówienie zadań do pracy na drugie półrocze,

Pomoc przy organizowaniu prac porządkowych, pozyskiwanie roślin i kwiatów,

Analiza wydatków za II półrocze roku szkolnego i omówienie zadań do pracy na rok szkolny 2018/2019

 

Analiza wydatków w roku szkolnym 2017/2018.

IX

 

IX

 

IX

 

 

II

 

 

Cały rok

 

 

VI