Plan Pracy na rok 2018/2019

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola nr 1 w Brwinowie na rok 2018/2019

Plan opracowano na podstawie:

  1. Wniosków Rady Pedagogicznej
  2. Aktualne potrzeby przedszkola

 

Załączniki do planu:

  1. Kalendarz uroczystości przedszkolnych
  2. Plan współpracy z Rodzicami
  3. Dodatkowe obowiązki nauczycielek

 

Skład Rady Pedagogicznej:

Małgorzata Wojtyniak – Obwojska

Grażyna Dubiniak

Małgorzata Śleżewska

Bożena Niedziółka

Urszula Staroń

Monika Świderska

Ewa Wacławek

Anna Błażejewska

Agnieszka Młynarska

Anna Dubielecka

Monika Sroka

Grażyna Stachlewska

Marlena Makowska

Paulina Jarzynka

Karolina Perkowska

Monika Smułka

Monika Galus

Joanna Józefowiak

Agnieszka Szwed

Ewelina Krochmalska

Patrycja Saganowska

Aneta Ubraniak

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

  1. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych
  2. Kształcenie rozwoju kreatywności, samodzielności i kompetencji społecznych. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i szczególnie uzdolnionymi.

Ad. 1. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych

Cele ogólne:
– Zapoznanie dzieci z historią miejscowości, w której mieszkają.
– Przedstawienie legend bliższych i dalszych regionów.
– Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas uroczystości
przedszkolnych i państwowych.
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych.
– Kształtowanie więzi z krajem ojczystym.
– Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkującej nasz region i ojczyznę.

Sposoby realizacji:

Miesiąc
Przykład działaniaCel szczegółowy
Wrzesień1) Zapoznanie się z zasadami Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna nasza Polska cała” – przydzielenie zadań.
2) ,,Dawne zabawy” – wspólne zabawy ludowe.
1) Poszerzenie działań proponowanych przez przedszkole, promocja placówki.
2) Zapoznanie wszystkich grup
z wybranymi zabawami ludowymi.
Październik1) Nauka wiersza o tematyce patriotycznej.
2) Nauka wybranego tańca ludowego.
3) Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie hymnu Polski - ,,Mazurka Dąbrowskiego”.
4) ,,Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości.
1) Wdrażanie do postawy patriotycznej.
2) Zapoznanie z elementami folkloru ludowego.
3) Kształtowanie znajomości wybranych symboli narodowych (hymn).
4) Kształtowanie zainteresowania najbliższym otoczeniem i jego historią.
Listopad1) ,,11 Listopada” – inscenizacja przygotowana przez grupy pięciolatków.
2) Nauka piosenki o tematyce patriotycznej.
3) Zorganizowanie kącików tematycznych ,,Piękna nasza Polska cała”.
4) ,,Szlakiem historii” – wycieczka
w okolicy przedszkola.
1) Możliwość zaprezentowania zdobytej wiedzy poprzez występ.
2) Wdrażanie do postawy szacunku wobec ojczyzny.
3) Kształtowanie wiedzy na temat Polski.
4) Rozwijanie znajomości historii miejsc w najbliższej okolicy.
Grudzień1) Zajęcia z udziałem rodziców (m.in. wykonanie pracy plastycznej ,,Strój ludowy naszego regionu).
2) Wysłanie pocztówki ze swojej miejscowości (stworzenie mapy Polski).
3) ,,Napisz kartkę bohaterom” – wysłanie kartki bohaterom walczącym o Polskę.
1) Rozwijanie znajomości wyglądu strojów ludowych.
2) Promowanie nazwy i atrakcji miejscowości, w której mieszka dziecko.
3) Kultywowanie tradycji historycznych i pamięci
o bohaterach.
Styczeń1) ,,Znani Polacy” – sylwetki znanych Polaków (wg wyboru nauczyciela).
2) ,,Moja zimowa okolica” – rodzinny konkurs fotograficzny/plastyczny.
1) Poznawanie znaczących postaci
w historii Polski.
2) Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.
Luty
(ferie w woj. mazowieckim: 28.01.-10.02.)
1) ,,Zwiedzamy Polskę” - tygodniowy blok tematyczny.1) Poznanie krajobrazów i zabytków Polski.
Marzec1) Wizyta w Urzędzie Miasta
i Gminy.
2) ,,Brwinów – moje miasto” – stworzenie albumu.
1) Zapoznanie z instytucjami użyteczności publicznej.
2) Poznanie miejscowości, jej historii i symboli z nią związanych.
Kwiecień1) ,,Sprzątanie świata” – wspólne
sprzątanie najbliższej okolicy
przedszkola z okazji Dnia Ziemi.
2) ,,Postacie z legend polskich” – stworzenie albumów.
1) Zachęcanie do dbania o najbliższą okolicę.
2) Rozwijanie znajomości legend polskich.
Maj1) ,,Polskie święta narodowe” – zapoznanie z majowymi świętami.
2) Wysłuchanie legendy dotyczącej powstania Polski i symboli narodowych.
1) Zapoznanie dzieci z historycznymi wydarzeniami.
2) Utrwalenie znajomości symboli narodowych.
Czerwiec1) ,,Moja rodzina” – stworzenie drzewa genealogicznego.
2) Zawody sportowe ,,Biało-czerwoni.”
1) Kształtowanie znajomości poszczególnych członków rodziny
i powiązań między nimi.
2) Zapoznawanie z zasadą ,,fair play” i umiejętnością gry zespołowej.

Ad. 2. Kształcenie rozwoju kreatywności, samodzielności i kompetencji społecznych. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i szczególnie uzdolnionymi.

Miesiąc Przykład działaniaCel szczegółowy
Wrzesień
1) Tworzenie stałych kącików zabaw, tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
2) Wdrażanie dzieci do samodzielności poprzez pokaz, zachęcanie
1) Wspomaganie rozwoju oraz pobudzanie aktywności i kreatywności dzieci.
2) Rozwijanie samodzielności dziecka, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone działania
Październik1) Organizowanie zabaw i ćwiczeń integrujących grupę
2) Ustalanie i przestrzeganie norm współżycia w grupie, zachęcanie do współdziałania i współpracy
1) Wprowadzanie dzieci w życie społeczne
2) Przyswajanie przez dzieci norm współżycia z innymi
Listopad1) Obserwacja dzieci podczas zajęć, mająca na celu uzyskanie informacji o jego rozwoju
2) Współpraca z rodzicami w celu doboru metod pracy wspomagających rozwój ich dzieci
1) Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, poznanie uzdolnień dzieci
2) Różnicowanie wymagań w zależności od możliwości rozwojowych dziecka
Grudzień1) Udział dzieci w różnorodnych warsztatach artystycznych
2) Udział rodziców w uroczystościach, imprezach, konkursach oraz dniach otwartych
1) Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka
2) Wzmacnianie więzi między przedszkolem i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
Styczeń1) Ćwiczenia wyzwalające ekspresję twórczą w różnych obszarach: werbalnym, muzycznym, plastycznym
2) Warsztaty, spotkania z babciami i dziadkami
1) Pobudzanie aktywności i kreatywności dziecka
2) Kształtowanie umiejętności społecznych oraz wzbogacanie informacji otoczeniu społecznym i przyrodniczym
Luty
(ferie w woj. mazowieckim: 28.01.-10.02.)
1) Wykonywanie ciekawych ćwiczeń manualnych i graficznych rozwijających sprawność dzieci w tym zakresie
2) Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej
1) Rozwijanie procesów poznawczych oraz sprawności manualnej
2) Rozwijanie zainteresowań dzieci oraz ich umiejętności technicznych
Marzec1) Prowadzenie bezpośredniej obserwacji środowiska naturalnego
2) Wykorzystanie materiału przyrodniczego oraz surowców wtórnych do kształtowania pojęć matematycznych
1) Wdrażanie dzieci do znajomości następstwa czasu – pory roku
2) Doskonalenie znajomości pojęć matematycznych oraz wzbogacanie wiedzy ekologicznej
Kwiecień1) Uczestnictwo w imprezach, konkursach oraz wystawach przedszkolnych
2) Prace społeczno-użytkowe na terenie ogrodu przedszkolnego (sprzątanie świata, kąciki przyrody, kiermasz ekologiczno-świąteczny)
1) Wspieranie i rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości, pozytywnej samooceny
2) Rozwijanie wrażliwości na wartości takie jak: piękno, dobro, odpowiedzialność
Maj
1) Utrwalanie i nagradzanie pozytywnych oznak samodzielności poprzez zabawy dydaktyczne
2) Zachęcanie dzieci do dokonywania wyborów oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności
1) Rozwijanie samodzielności dziecka
2) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności
Czerwiec1) Wdrażanie dzieci do rozpoznawania różnych źródeł emocji i wyrażania ich we właściwy sposób
2) Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie i rozwiązywanie zadań metodami niekonwencjonalnymi
1) Wspieranie wszechstronnego rozwoju
2) Rozwijanie twórczego myślenia i działania poprzez pobudzanie kreatywności
Cały rok 1) Osłuchanie się z różnymi gatunkami muzyki
2) Zapoznawanie się dzieci z różnorodnymi formami i technikami plastycznymi
3) Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4) Realizacja IPET’ów
5) Współpraca z rodzicami
6) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
1) Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwozu dziecka
2) Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i rozpoznawanie uzdolnień dzieci
3) Zaspokajanie potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4) Różnicowanie wymagań w zależności od możliwości rozwojowych dziecka

PLAN  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI W  ROKU   SZKOLNYM  2018/2019

Zadanie Formy i sposób realizacji Termin
Poznawanie dzieci
i ich środowiska rodzinnego
Przeprowadzenie wnikliwych obserwacji dzieci we wszystkich grupach wiekowych,
Informowanie rodziców o ich wynikach, przeprowadzanie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
Obserwacja dziecka w różnych sytuacjach na terenie przedszkola,
Rozmowy doraźne i indywidualne, konsultacje odbywane z inicjatywy dyrektora, nauczycieli, rodziców.
IX/X
Pozyskiwanie rodziców do współdziałania z przedszkolemOrganizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
Zorganizowanie dni otwartych w przedszkolu
Zwiększenie ilości imprez z udziałem rodziców (wspólne świętowanie ),
Pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola na spotkaniach przedstawicielami Rady Rodziców,
Prezentacja wybranej bajki lub przedstawienia wyreżyserowanego przez rodziców dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
Zachęcenie do wykonywania drobnych czynności i prac na rzecz przedszkola – przygotowanie ciast przez rodziców na imprezy z udziałem rodziców i dziadków,
Umożliwienie rodzicom anonimowego wyrażania swoich opinii i uwag, propozycji na temat przedszkola – umieszczenie skrzynki kontaktowej w holu przedszkola,
Zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących ciekawe zawody.
Według ustaleń poszczególnych
nauczycielek
w ciągu
całego roku
Zapewnienie rodzicom optymalnych warunków dla przepływu
informacji i konstruktywnych kontaktów indywidualnych
Wyznaczenie terminów dyżurów nauczycielek poszczególnych grup – przynajmniej jeden raz w miesiącu,
Ustalenie wspólnie z rodzicami jednolitych oddziaływań wychowawczych
Według potrzeb
Systematyczne informowanie rodziców na temat pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczejSystematyczne prowadzenie kącika dla rodziców, informującego o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola,
Wywieszanie na tablicach założeń wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych
Eksponowanie prac na stałej wystawie dla rodziców Kserowanie tekstów wierszy i piosenek, umożliwiających rodzicom utrwalanie poznawanych przez dzieci utworów,
Wydawanie gazetki przedszkolnej oraz aktualizacja przedszkolnej strony internetowej,
Wywieszanie na tablicy informacyjnej dyplomów zdobytych przez dzieci z naszego przedszkola.
Cały rok
Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców w celu ujednolicenia kierunku wychowania dzieci w domu i w przedszkoluWypożyczanie książek i czasopism do domu, prelekcje nauczycielek według planu współpracy z rodzicami w poszczególnych grupach,
Informacja o ogólnych założeniach planu pracy z rodzicami
Współpraca z przedstawicielem poradni psychologiczno – pedagogicznej,
Spotkanie z rodzicami dzieci – podsumowujące prowadzone obserwacje zachowań,
Zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla danego oddziału, np. adaptacja trzylatków.
Cały rok
Organizacja pracy Komitetu RodzicielskiegoUkonstytuowanie się Komitetu Rodzicielskiego po wyborach w nowym roku szkolnym,
Organizacja Rady Rodziców i jej poszczególnych komisji,
Opracowanie preliminarza dochodów i wydatków, przedłożenie do zatwierdzenia przez rodziców,
Pomoc przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych,
Analiza wydatków za I półrocze roku szkolnego i omówienie zadań do pracy na drugie półrocze,
Pomoc przy organizowaniu prac porządkowych, pozyskiwanie roślin i kwiatów,
Analiza wydatków za II półrocze roku szkolnego i omówienie zadań do pracy na rok szkolny 2019/2020

Analiza wydatków w roku szkolnym 2018/2019.
Cały rok

VI